Διαθέσιμοι νεοσσοί. Οι ράτσες που διαθέτουμε είναι: Amrock, Australorp, Barnevelder double laced,