Σημαντικό βήμα για τη διατήρηση και διαιώνιση του είδους θεωρούν οι υπεύθυνοι